top of page
Y_LOGO_RGB_VERSIE-GREY BLUE_modified.png
Wettelijke vermeldingen voor het gebruik van de site

Het eenvoudige gebruik en / of raadpleging van deze site impliceert, automatisch en onvoorwaardelijk, uw volledige aanvaarding van al deze gebruiksvoorwaarden.
Dill d'Ycov sprl behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of enige compensatie. We raden u daarom aan ze regelmatig te raadplegen.

Verantwoordelijkheid:

Ondanks de grootste zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van deze site, kan Dill d'Ycov sprl de juistheid van de informatie op de site niet garanderen en wijst hij alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de site en het gebruik ervan.

De informatie en gegevens op de site worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Dill d'Ycov sprl wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die de informatie beïnvloeden.

Over het algemeen kan Dill d'Ycov sprl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig technisch probleem van welke aard dan ook dat van invloed is op de verspreiding van haar site.

Dill d'Ycov sprl behoudt zich het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder enige kennisgeving of compensatie.

Dill d'Ycov sprl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld jegens u of tegen een derde partij voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van de site.

In het geval dat Dill d'Ycov sprl links naar andere sites maakt, kan Dill d'Ycov sprl niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Behoudens toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen, kan Dill d'Ycov sprl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële activa die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de site te gebruiken, en meer in het algemeen, van elk evenement dat is gekoppeld aan de site en / of een site van derden. In het bijzonder kan de verantwoordelijkheid van Dill d'Ycov sprl niet worden ingeroepen in het geval van volledige of gedeeltelijke hacking van de site en de schade die deze hacking voor u of een derde partij kan veroorzaken.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de site verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de site, die het exclusieve eigendom blijft van Dill d'Ycov sprl.

Alle teksten, foto's, video's, gegevens, posters, logo's, merken en andere elementen die op de site worden gereproduceerd, zijn dus voorbehouden en beschermd door de merkenwet en / of het auteursrecht en / of enige andere bepaling die van kracht is zou van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom.

Als zodanig is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik vormt een inbreuk op en / of een inbreuk op het merkenrecht en / of het auteursrecht en / of andere geldende bepalingen die van toepassing zouden zijn op het gebied van intellectuele eigendom.

Het is daarom verboden om alle of een deel van de gereproduceerde elementen op de site en de gehele site of een deel daarvan in het algemeen te reproduceren, vertegenwoordigen, distribueren, op de markt te brengen, te wijzigen, toe te staan, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Dill d ' Ycov sprl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de gehele of een deel van de site (piraterij, namaak, enz.) Kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetten.

Links en hyperlinks:

U kunt een link maken tussen uw eigen site en de startpagina van de Dill Site van Ycov sprl. Elke hyperlink tussen uw eigen site en een interne pagina van de site moet uitdrukkelijk en vooraf zijn goedgekeurd door Dill d'Ycov sprl.

bottom of page