top of page
Voorwaarden

Er wordt geen bestelling in behandeling genomen zonder een persoonlijke en schriftelijke bevestiging van ons.

OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

* Op een van de formulieren die beschikbaar zijn op de site 

* Per post:
Dill d'Ycov SRL
ten trappenstraat 8

B-1560 Hoeilaart
België

 

01. Er wordt uitdrukkelijk van uitgegaan dat de klant op grond van zijn bestelling alle hieronder vermelde algemene voorwaarden aanvaardt. Deze verkoopvoorwaarden zijn geldig voor alle met ons gesloten en door ons uitgevoerde overeenkomsten.
Voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met het heden hebben alleen waarde wanneer ze zijn voorzien in een geschrift dat uitgaat van ons bedrijf. Denigrerend gedrag van onze kant of door ons getolereerd denigrerend gedrag - zelfs meermaals voorkomend - geeft de klant geen enkel recht om ernaar te verwijzen en vormt dus geen enkel verworven recht voor de klant.
Uitzonderlijke voorwaarden op de inkooporders van onze klanten worden uitdrukkelijk als ongeldig erkend. Omgekeerd erkennen zij deze algemene voorwaarden als de regels voor het contract tussen de koper en ons.
02. Aanduidingen of prijzen vermeld in catalogi, folders, prijzen, diskettes, websites, enz. … Moet als informatief worden beschouwd.

Onze aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend. Alleen de bestellingen die het voorwerp zijn geweest van een schriftelijke aanvaarding van onze kant zijn tegenstelbaar aan ons.
Onze prijzen, die altijd exclusief BTW worden begrepen, worden vermeld onder voorbehoud van een substantiële verhoging van de marktprijzen; de gefactureerde prijzen zijn steeds de prijzen van de dag.
03. Door de klant geplaatste en door ons geaccepteerde bestellingen moeten voor levering worden geaccepteerd. In geval van annulering van de gehele of een deel van de bestelling is de klant automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een forfaitaire vergoeding verschuldigd tot:
 
 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, inclusief btw, bij annulering meer dan 30 dagen voor de geplande leveringsdatum;
 50% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, inclusief btw, bij annulering meer dan 10 dagen en minder dan 30 dagen voor de geplande leveringsdatum;
 60% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, btw inbegrepen, bij annulering meer dan 5 dagen en minder dan 10 dagen voor de geplande leveringsdatum;
 80% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, inclusief btw, bij annulering meer dan 48 uur en minder dan 5 dagen voor de geplande leveringsdatum;
 100% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, inclusief btw, bij annulering minder dan 48 uur voor de geplande leveringsdatum;
04. In geval van faillissement, dreigend faillissement of geruchten over de kredietwaardigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om bestellingen niet uit te voeren, zelfs als deze eerder door ons zijn aanvaard, of, voorafgaand aan de levering, een bedrag als zekerheid te eisen, uitsluitend gereserveerd voor ons voordeel en dekkend de prijs van de levering.

05. Bestellingen die "tegen vaste prijzen" worden geplaatst, verplichten ons tot herziening van onze prijzen indien het werkelijke aantal meer dan 10% lager is dan wat werd meegedeeld tijdens de prijsaanvraag of de bestelling.
Elke wijziging, van welke aard dan ook, die optreedt na de aanvaarding van de definitieve bestelling, moet schriftelijk worden gedaan, bij gebreke waarvan ten minste het aantal personen dat in de bestelling is voorzien, zal worden gefactureerd.
06. De klant zorgt ervoor dat de toegang tot zijn lokalen, de elektriciteitsvoorziening, de eventuele airconditioning en de aansluitingen in alle opzichten voldoen aan de kenmerken en technische normen van de gebruikte apparatuur.
07. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor vertragingen of leveringsfouten in geval van moeilijkheden om toegang te krijgen tot de lokalen van de klant of onvoldoende voorbereiding van deze lokalen, en meer in het algemeen in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten onze controle.
08. In het geval van een mogelijk verlies waarvoor de verantwoordelijkheid op ons zou kunnen rusten, ziet de klant uitdrukkelijk af van het recht om enige schadevergoeding te vorderen waarvan het bedrag hoger zou zijn dan de tussenkomst van de Vennootschap. Verzekering waarmee onze Professionele RC-polis is afgesloten, waarvan de voorwaarden op eerste verzoek door de klant bij ons ter plaatse kunnen worden geraadpleegd.
09. De verhuur van materiaal gebeurt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de klant, die aansprakelijk is voor vergoeding van alle verliezen en schade in het algemeen.
10. Alle klachten met betrekking tot aantallen dienen te geschieden bij aflevering/acceptatie. Alle klachten betreffende de niet-conformiteit van leveringen moeten binnen 24 uur vanaf het moment van levering in ons bezit zijn. Alle klachten betreffende facturatie dienen binnen 8 dagen vanaf het moment van verzending van de factuur in ons bezit te zijn, waarbij de factuurdatum het bewijs vormt.
 
Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd. 
Alle klachten moeten schriftelijk en aangetekend worden ingediend, eventueel vergezeld van een fax of e-mail.

11. Betaling van facturen dient te geschieden op onze hoofdzetel op de overeengekomen vervaldag. Indien geen vervaldatum is vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar binnen 8 dagen.
Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, levert van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente op van 12% per jaar, steeds vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom, BTW inbegrepen.
12. In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen, met inbegrip van niet-betaling of laattijdige betaling van facturen, moet de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15% op de hoofdsom betalen. een minimum van 150 EUR en een maximum van 3.000,00 EUR.

13. De Klant geeft de cateraar een uitdrukkelijke volmacht om, in het kader van een zakelijke huurovereenkomst namens de Klant, de voor de dienstverlening noodzakelijke servers en hulppersoneel in te huren onder de voorwaarden die de Klant verklaart te kennen en te aanvaarden. De Klant machtigt de cateraar om in plaats daarvan dit personeel te betalen en verbindt zich ertoe deze op eerste verzoek terug te betalen. De Klant verklaart de traiteur vrij te stellen van elke aansprakelijkheid in het kader van dit mandaat en hem te vrijwaren tegen elke actie die tegen hem zou kunnen worden ingesteld door een personeelslid op wie hij zou zijn geroepen.

14.Onze prijzen zijn in EUR, exclusief BTW. Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het moment van de bestelling en dat van de levering, is voor rekening van de koper.
15. In geval van geschillen zijn enkel de territoriaal bevoegde rechtbanken van het gebied waarin ons hoofdkantoor is gevestigd bevoegd, tenzij wij er de voorkeur aan geven de regels van het gemeen recht toe te passen, in overeenstemming met het Gerechtelijk Wetboek.
Bij een geschil dient de klant ons in ieder geval te dagvaarden voor de bevoegde rechter voor het rechtsgebied waarin ons hoofdkantoor is gevestigd.

**********************************************
 

bottom of page